LAT - Liñas de alta tensiónAgora está vixente o "REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade nas liñas eléctricas de alta tensión e as súas instruccións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09"

As empresas de transporte e distribución responsabilizaranse da execución, mantemento e verificación das liñas de súa propiedade.

Nas liñas eléctricas cuxa propiedade non sexa dunha empresa de transporte e distribución, exíxese que o titular contrate o mantemento da liña, co fin de garantir o debido estado de conservación e funcionamento da mesma.


ITC LAT 01 Terminoloxía


ITC LAT 02 Normas e especificacións técnicas


ITC LAT 03 Instaladores autorizados e empresas instaladoras autorizadas para liñas de alta tensión


ITC LAT 04 Documentos e posta en servizo das liñas de alta tensión


ITC LAT 05 Verificacións e inspeccións

Liñas propiedade das empresas de transporte e distribución

Liñas que non son propiedade das empresas de transporte e distribución

Verificacións

Inspeccións


ITC LAT 06 Liñas soterradas con fíos illados


ITC LAT 07 Liñas aéreas con fíos nus


ITC LAT 08 Liñas aéreas con fíos unipolares illados agrupados en feixes ou condutores recubertos


ITC LAT 09 Anteproxetos e proxetosAte 2008 estivo vixente o "Decreto 3151/1968, de 28 de novembro, que aproba o regulamento de liñas eléctricas aéreas de alta tensión"
créditos

deseño:
francisco iglesias
www.estcurare.com
programación:
xurxo pereira