RAE - Ascensores e GuindastresActualmente está vixente o Real Decreto 2291/1985 que aproba o Regulamento de Aparellos de elevación e Mantemento dos mesmos.

Con posterioridade aprobáronse as súas catro Instrucción Técnicas Complementarias e modificacións.ITC MIE AEM-1 "Ascensores"

Orde do 19 de decembro de 1985 que aproba a Instrucción Técnica Complementaria MIE AEM-1 referente a ascensores electromecánicos

Orde do 23 de setembro de 1987 que modifica a Instrucción Técnica Complementaria MIE AEM-1 referente a ascensores electromecánicos

Orde do 12 de setembro de 1991 que modifica a Instrucción Técnica Complementaria MIE AEM-1, que agora e referente a ascensores movidos eléctrica, hidráulica u oleoeléctricamente

Resolución do 27 de abril de 1992 que engade prescripcións técnicas na Instrucción Técnica Complementaria MIE AEM-1

Real Decreto 1314/1997, do 1 de agosto, polo que dictanse as disposicións de aplicación da Directiva do Parlamento Europeo e del Consello 95/16/CE sobre ascensores, que modifica tanto o Regulamento de Aparellos de Elevación e Manutención como a sua Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1

Real Decreto 88/2013, do 8 de febreiro, que aproba a nova Instrucción Técnica Complementaria MIE AEM-1 "Ascensores"

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, polo que establecense os requisitos esenciais de seguridade para a comercialización de ascensores e compoñentes de seguridade para ascensores, que modifica a ITC-AEM 1. De aplicación dende o 26 de maio do 2016ITC MIE AEM-2 " Guindastres torre para obras ou outras aplicacións"

Orde do 28 de xuño de 1988 que aproba a Instrucción Técnica Complementaria MIE AEM-2 referente a guindastres torre desmontables para obras

Orde do 16 de abril de 1990 que modifica a Instrucción Técnica Complementaria MIE AEM-2 referente a guindastres torre desmontables para obras

Real Decreto 836/2003, do 27 de xuño, que aproba a nova Instrucción Técnica Complementaria MIE AEM-2 referente a guindastres torre para obras ou outras aplicaciónsITC MIE AEM-3 "carretillas automotoras de manutención"

Orde do 26 de maio de 1989 que aproba a Instrucción Técnica Complementaria MIE AEM-3 referente a carretillas automotoras de manutenciónITC MIE AEM-4 "guindastres móbiles autopropulsados"

Real Decreto 2370/1996, do 18 de novembro, que aproba a Instrucción Técnica Complementaria MIE AEM-3 referente a guindastres móbiles autopropulsados usados

Real Decreto 837/2003, do 27 de xuño, que aproba a nova Instrucción Técnica Complementaria MIE AEM-3 referente a guindastres móbiles autopropulsados


PDF - periodicidade das inspeccións
O Real Decreto 2291/1985, complementase coa seguinte lexislación:

Real Decreto 57/2005, do 21 de xaneiro, polo que establecense prescrpcións cara ao incremento da seguridade no parque de ascensores existente

Decreto 44/2008, do 28 de febreiro, que regula os requisitos das empresas mantedoras e desenrrola concetos relativos ao grao de ocupación das vivendas na Comunidade Autónoma de Galicia

Instrucción 04/2011, do 1 de abril, sobre a necesidade de que na cabina dos ascensores sexa instalado un sistema de comunicación bidireccional, na Comunidade Autónoma de Galicia


PDF - Quén ten a obriga de instalar un sistema de comunicación bidireccional no ascensor?
Con anterioridade estaba vixente a Orde de 30 de xuño de 1966 que aprobaba o texto revisado do Regulamento de Aparellos Elevadores, complementado pola seguinte lexislación:

Orde do 30 de xullo de 1974, pola que se determinan as condicións que deben reunir os aparellos elevadores hidráulicos

Orde do 31 de marzo de 1981, pola que se fixan as condicións técnicas mínimas esixibles aos ascensores e danse normas para efectua-las revisións xerais periódicas dos mesmos.


créditos

deseño:
francisco iglesias
www.estcurare.com
programación:
xurxo pereira